ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements

Prečo ISO 22301?

Odpoveď je jednoduchá. Pretože bol dopyt po štandarde, ktorý by zjednotil požiadavky na systém manažérstva kontinuity činností. Rôzne štandardy, prístupy a interpretácie majú za následok, že manažérske systémy budované v rôznych regiónoch a organizáciách neboli porovnateľné.

Najvýznamnejšie zmeny.

Dobrá správa je, že požiadavky definované v ISO 22301 (spracované technickou komisiou ISO/TC 223, vydané 15.5.2012) sa veľmi neodlišujú od požiadaviek kladených BS 25999-2.

Continue Reading →

19. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Zo sveta | Tags: , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Systém riadenia kontinuity činností, alebo ako minimalizovať dobu prerušenia procesov – M.Kašša (článok)

Výber z článku publikovaného v časopise Kvalita (3 – 2011)

Ako postupovať a plánovať projekt?

Pre potreby riadenia projektu – Implementácia BCMS, bol spracovaný harmonogram, definované fázy, míľniky, výstupy jednotlivých fáz, boli realizované všetky štandardné kroky, od definovania garanta, po schválenie rozpočtu a výšky cieľovej odmeny.

Detailnejšie by som ale chcel popísať fázy projektu. V literatúre sa môžete stretnúť s rôznym členením, ale v našich podmienkach sa osvedčilo samotný projekt implementácie rozčleniť do nasledujúcich fáz: Continue Reading →

05. októbra 2011 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , , , | Leave a comment

Návratnosť zavedenia BCMS

Pohľad ekonóma je jasný. Implementovať BCMS je potrebné vtedy, ak sa v krátkom čase vrátia náklady vynaložené na zavedenie a udržiavanie systému.

Opäť existuje mnoho spôsobov, ako návratnosť počítať. Nebudem tu ale detailne popisovať metodiky a pojmy ako Čistá súčasná hodnota (NPV – Net Present Value), Vnútorná miera výnosnosti (IRR – Internal Rate of Return), Doba návratnosti investície (PBP – Payback Period).

Dôležité je asi si uvedomiť tri základné fakty: Continue Reading →

23. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Prečo BCMS ? | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Čo je to BCMS?

Chcete jednoduché a výstižné vysvetlenie?

BCMS je spôsob ako chrániť svoj biznis.

Aby sme mohli pochopiť čo znamená skratka BCMS, najprv si musíme vysvetliť pojem BCM.

BCM je riadiaci proces podporovaný vedením spoločnosti, identifikuje potenciálne dopady ztrát a jeho cieľom je vytvoriť také postupy a prostredie, ktoré umožnia zaistiť kontinuitu a obnovu kľúčových procesov a činností organizácie v požadovaných časoch a na vopred stanovenej minimálnej úrovni, v prípade ich narušenia, alebo ztraty.

Definíciu nie je potrebné opakovať, ale pochopiť .
Continue Reading →

23. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , | Leave a comment

O bcms.sk

Cieľ stránky:

  1. Poskytovať kvalitné informácie o oblasti BCMS.
  2. Prezentovať zrozumiteľne, prehľadne a výstižne.
  3. Zdieľať know-how.
  4. Zlepšiť dostupnosť informácií na tému BCMS na internete.
  5. Publikovať aktuálne informácie.
  6. Virtuálna centralizácia.

Stránka bcms.sk bola spustená 1.9.2011.

Continue Reading →

17. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →