Čo je to BCMS?

Chcete jednoduché a výstižné vysvetlenie?

BCMS je spôsob ako chrániť svoj biznis.

Aby sme mohli pochopiť čo znamená skratka BCMS, najprv si musíme vysvetliť pojem BCM.

BCM je riadiaci proces podporovaný vedením spoločnosti, identifikuje potenciálne dopady ztrát a jeho cieľom je vytvoriť také postupy a prostredie, ktoré umožnia zaistiť kontinuitu a obnovu kľúčových procesov a činností organizácie v požadovaných časoch a na vopred stanovenej minimálnej úrovni, v prípade ich narušenia, alebo ztraty.

Definíciu nie je potrebné opakovať, ale pochopiť .
Rozdeľme definíciu na drobnejšie:

  1. Riadiaci proces podporovaný vedením. – Kontinuita je oblasť, za ktorú je zodpovedný manažment a ak si to uvedomuje, mal by podporiť jej zabezpečenie (budovaním systému, pridelením zdrojov, viditeľnou podporou,…)
  2. Identifikuje potenciálne dopady. – Riziko, je oblasť, ktorá pracuje s pravdepodobnosťou a istou mierou neistoty, ale je len otázka času, kedy dôjde k incidentu, strate. Napriek tomu, že je vytvorených množstvo nástrojov, bariér a mechanizmov, ktorými sa snažíme riziko minimalizovať, musíme byť pripravení na to, že zlyhajú.
  3. Cieľom je vytvoriť také postupy a prostredie. – Postupy, pravidlá, správne prostredie podporujú to, že reakcia je správna a adekvátna, čím sa vyhneme zbytočným chybám a stratám. Know-how je jedna z najdrahších a najchránenejších hodnôt každej organizácie, ale aj jednotlivca.
  4. Kontinuitu a obnovu kľúčových procesov a činností. – Je dôležité, aby sme vedeli, ktoré procesy a činnosti sú pre nás kľúčové a v rozhodujúcich okamihoch sa zamerali na ich udržanie a obnovu. (Starý manažérsky vtip – “Manažment je o tom, že vedieš na čo sa môžeš vykašľať” :-))
  5. V požadovaných časoch. – Čas sú peniaze, obzvlášť pri incidentoch, ktoré ohrozujú podnik, organizáciu. Po prekročení hraničných hodnôt, môžme ohroziť samotnú podstatu podnikania. Tieto hraničné časy musíme poznať a snažiť sa ich dosiahnuť.
  6. Na vopred stanovenej minimálnej úrovni. – Aby sme neohrozili zákazníka, musíme vedieť koľko nám trvá nábeh výroby (obnovenie činnosti), aké máme hodnoty medziskladov (zásob), čo musíme minimálne zabezpečiť, aby sme sa mohli postupne vrátiť na pôvodnú (želanú) úroveň.
  7. V prípade ich narušenia, alebo straty. – Ak sme pripravení, tak proces alebo činnosť môžme obnoviť napríklad v záložnej lokalite, externými zdrojmi, a podobne – je to síce drahšie, ale ako núdzové riešenie výhodné.

A teraz späť k BCMS. Jediný rozdiel je písmeno S (slovo systém).

Moderné manažérske systémy sú navrhnuté tak, aby fungovali trvale, neustále sa zlepšovali  a prirodzene odstraňovali všetky (aj vlastné) chyby a odchýlky.

Na rovnakých princípoch ako iné systémy riadenia je postavený aj Systém riadenia kontinuity činností (Business Continuity Management System).

Systém manažérstva kontinuity činností (podľa BS 25999-2) – časť celkového systému riadenia (založená na riadení rizika nedostupnosti kľúčových procesov), ktorá vytvára, implementuje, prevádzkuje, monitoruje, preskúmava, udržiava a zlepšuje kontinuitu činností organizácie.

použité zdroje:
BS 25999

23. júla 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *