Výber z mesačníka Hutník

Výber z článkov publikovaných v novinách Hutník, mesačníku spoločností Slovalco, a.s., ZSNP, a.s., ŽHS, a.s., Remeslo

Hutník, číslo 9, 15.10.2010

SYSTÉM KONTINUITY, ALEBO AKO MINIMALIZOVAŤ DOBU PRERUŠENIA VÝROBNÝCH PROCESOV

Na svete je len veľmi málo organizácií a firiem, ktoré majú certifikovaný a zavedený systém BCMS (Business continuity management system) v preklade systém pre riadenie kontinuity činnosti organizácie, skrátene nazývaný systém Kontinuita. Akciová spoločnosť SLOVALCO má ambíciu implementovať tento systém najneskôr do začiatku roka 2011. Pripravuje sa na to od začiatku tohto roka 2010. Integrovaný systém manažérstva (IMS) je v Slovalco, a.s. zavedený už viac rokov, jeho súčasťou sú manažérske systémy pre kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, environment a informačnú bezpečnosť, ktoré táto spoločnosť zaviedla, prepojila a využíva, ako prvá v širokom regióne. Slovalco si týmto krokom upevní špičkovú pozíciu v oblasti IMS, tentoraz nielen v regióne, na Slovensku, v bývalom Československu, ale aj v rámci Európy. No nejde tu o samoúčelnú snahu byť prvý, význam systému Kontinuita spočíva predovšetkým v jeho prínose pre podnikateľskú činnosť spoločnosti a to je aj dôvod prečo sa vedenie spoločnosti rozhodlo pre zavedenie systému Kontinuita a jeho využívanie ho v praxi. Podrobnejšie o tom hovoríme s manažérom pre trvalé zlepšovanie a vedúcim projektu Implementácia BCMS, Ing. Martinom Kaššom.

Aké je hlavné poslanie a ciele projektu? Implementáciou BCMS podľa BS 25999:2 (Business continuity management – Part 2: Specification) zabezpečiť identifikáciu dopadov a rizík, ktorým je spoločnosť vystavená. Rozhodnúť ako naložiť s jednotlivými rizikami, vypracovať plány kontinuity a obnovy. Nastaviť testovanie a trvalé zlepšovanie systému a začleniť BCMS do integrovaného systému riadenia spoločnosti. Ale tiež o to, ako zvládnuť incidenty a zabrániť výskytu havárií, udržať dobré meno spoločnosti, jej infraštruktúru a zamestnancov. Zároveň minimalizovať dobu prerušenia výrobných procesov, ktoré podporujú dosahovanie obchodných cieľov spoločnosti.

Ako pokračujete v realizácii projektu zameraného na uplatnenie systému pre riadenie kontinuity činnosti organizácie? Začali sme hneď v úvode tohoto roka s tým, že do konca roka by sme ho chceli mať kompletne zavedený. Najskôr sme sa dohodli, ako budeme zabezpečovať organizáciu projektu a určili kompetentných zamestnancov. Okrem vedúceho projektu sú určení dvaja špecialisti Ing. Radovan Siheľský a Ing. Dušan Šipikal a v každej organizačnej jednotke je určený koordinátor, ktorý pomáha pri budovaní systému priamo vo svojej organizačnej jednotke. V ďalšej fáze išlo o porozumenie organizácii ako takej a pochopenie, čo systém vyžaduje. Jej súčasťou bolo mapovanie procesov, analýza dopadov a následne hodnotenie rizík spojených s činnosťou organizácie. Pri budovaní systému sme využili procesný prístup, ktorý zabezpečuje komplexné, úplné a správne nastavenie systému. Je to náročnejší spôsob, ako keby sme sa zameriavali len na čiastočné riziká, alebo dopady založené na intuícii. Pri procesnom prístupe je presne zadefinované, čo je vstupom a výstupom procesu. Analýza dopadov na činnosti, alebo tiež podnikanie – BIA (Business impact analysis) ukázala, aký dopad by malo prerušenie vybraných procesov a aké časové rezervy si môžeme dovoliť na ich prerušenie. Po tomto kroku nasledovala postupná tvorba stratégie, čo je dokument, ktorý zastrešuje celý systém a jeho nastavenie v podmienkach našej akciovej spoločnosti. Následne v každej organizačnej jednotke, alebo pre každý proces vytvárame plány kontinuity, ktoré už detailne popisujú, aké máme v rámci každého procesu obmedzenia z pohľadu časov, ktoré vstupy je treba pre daný proces zabezpečiť, aké sú alternatívne spôsoby ich zabezpečenia, ako minimalizovať dopad incidentu a ako prerušený proces obnoviť. Taktiež sa mierne upravil proces riadenia incidentu, ktorý sa teraz skladá z hlásenia, prvotnej reakcie, kontinuity a odozvy a vyšetrovania. Vzhľadom na to, že systém kontinuity zavádzame v čase, keď už máme vybudovaný systém IMS (Integrovaný manažérsky systém) musíme zohľadňovať jeho nastavenia a snažiť sa systém kontinuity implementovať takým spôsobom, aby bol v súlade s nastaveniami IMS, prípadne ich ešte zlepšiť.

Realizujete projekt sami ? Ide o projekt, s ktorým má skúsenosti len veľmi málo firiem a aj tie sa zväčša zamerali len na analýzu dopadov, čo je iba jeden z prvých krokov zavádzania systému a pre zavedenie celého systému, ako celku, sa nerozhodli. Zväčša ide o IT firmy, u ktorých je akútna požiadavka na poskytovanie služieb bez prerušení. Na území bývalého Československa tento systém ešte nikto nemá certifikovaný. Ide o systém podľa britského štandardu BS 25999:2, ktorý zatiaľ nie je medzinárodnou normou ISO, ale je predpoklad, podobne ako to bolo s normou pre informačnú bezpečnosť, že sa ňou stane. Projekt nám pomáha realizovať česká konzultačná spoločnosť, ktorá je jednou z mála špecializovaných konzultačných spoločností, ktoré majú skúsenosti so systémom kontinuity.

Po získaní certifikátu budete mať systém zavedený a zrejme ho budete ďalej zdokonaľovať… Predpokladáme, že v ďalších rokoch ho ešte budeme dopĺňať a zlepšovať na základe testov plánov kontinuity a obnovy pre jednotlivé procesy, ktoré budú vykonávané v pravidelných ročných intervaloch, ale aj na základe reálnych udalostí, ktoré sa udejú a budú súvisieť so systémom kontinuity.

Čo Vás teda viedlo k realizácii systému BCMS ? Bolo to rozhodnutie manažmentu akciovej spoločnosti Slovalco, ktorý tento systém na základe skúseností zo sveta pozná a rozhodol sa uplatniť ho u nás, aby sme pokryli riziká spojené s fungovaním spoločnosti. Ide o to, aby sme v prípade, ak sa v procese vyskytne nejaký incident vedeli správne a rýchlo zareagovať a minimalizovať dopady, ktoré by mohli vzniknúť. Na jednej strane budeme mať zmapované riziká a na druhej strane budeme vedieť, ako sa zachovať, ak by došlo k incidentu, ktorý by mohol ohroziť fungovanie spoločnosti.”

 

Hutník, číslo 11, 17.12.2010

“PREDCERTIFIKAČNÉ HODNOTENIE SYSTÉMU BCMS

8. decembra sa v akciovej spoločnosti Slovalco uskutočnilo hodnotenie systému BCMS (Business continuity management system) v preklade systém pre riadenie kontinuity činností organizácie, skrátene nazývaný systém Kontinuity.

Ako je spoločnosť Slovalco pripravená? Odpoveď na túto otázku nám na záver hodnotenia poskytol audítor certifikačnej spoločnosti DNV Rob Howe.

„ Projekt implementácie BCMS hodnotím veľmi dobre, ale je potrebné dokončiť ešte rozpracované oblasti. Predpokladám, že do 31.1.2011, čo je plánovaný termín pre začiatok certifikačného auditu, sa to podarí. Keď porovnám prípravu v iných firmách, od Číny až po Veľkú Britániu, Slovalco patrí k najlepším“.

použité zdroje:
Hutník 9/2010, 11/2010

 

17. decembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *