Návrh modelu Integrovaného manažérskeho systému – M.Kašša (článok)

Článok sa venuje aktuálnej téme integrovaných systémov. Organizácie všetkých typov a veľkostí na celom svete čoraz viac používajú ISO normy na budovanie systémov riadenia. Snaha o vzájomnú kompatibilitu noriem zabezpečuje, že v prípade, ak sa organizácia rozhodne pre zavedenie Integrovaného manažérskeho systému (IMS), bude tento systém prehľadný, efektívny, nebude zbytočne administratívne náročný. Práve naplnenie požiadaviek noriem je záležitosť, ktorá by mala byť premyslená a pripravená vopred. Dôležité je identifikovať spoločné prvky. Tu môžme využiť tabuľky, ktoré znázorňujú súvislosti medzi normami ISO a bývajú uvedené v prílohe normy. Alebo tiež rizikový prístup.

Niekoľko spoločných prvkov IMS:

  1. Politika
  2. Procesný prístup
  3. PDCA
  4. Riadenie rizika
  5. Dokumentácia
  6. Audity
  7. Zodpovednosť, právomoc a komunikácia
  8. Riadenie nezhôd
  9. Preskúmanie manažmentom

Spoločné vyžitie PDCA prístupu znázorňuje aj nasledujúci obrázok.

PDCA IMS

Obrázok : PDCA cyklus pre IMS (obrázok prevzatý z ISO 9000: 2005 Systémy manažérstva kvality, Základy a slovník, doplnený o komentár)

Nastavenie integrovaného manažérskeho systému je samozrejme závislé na podmienkach v organizácii, v ktorej má byť aplikovaný.

 

14. decembra 2010 by Martin Kašša
Categories: Z domova | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *