Prepojenie systémov BCMS a RCM

Efektívne využívanie viacerých systémov je možné, po ich vzájomnom prepojení.

Súčasné moderné riadenie je zamerané na využitie systémového prístupu. Výber a použitie podporných metód je závislé od charakteru organizácie.

Slovenské podniky postupne aplikujú metódy, ktoré prešli vo svete už istým vývojom. Podobne je tomu aj pri nástrojoch na plánovanie údržby. Vo veľkej miere sa u nás využívajú skúsenosti, plánovanie založené na najlepšej praxi a snaha udržať nadštandardnú úroveň starostlivosti o zariadenia. Tento prístup znižuje riziko vzniku incidentu (havárie), ale zároveň sa prirodzene predpokladajú isté plytvania finančných prostriedkov.

Celosvetovo známy systémový nástroj, ktorý sa využíva pri plánovaní údržby je RCM.
RCM
– (Reliability Centered Maintenance) – údržba zameraná na bezporuchovosť (významovo prekladané aj ako údržba zameraná na spoľahlivosť). Viac informácií >>>

Jednou z dôležitých častí systému RCM je rovnica výrobných strát.
RVS – (Production Loss Equation) – rovnica výrobných strát – vyčíslenie finančných strát v prípade nefunkčnosti zariadenia. Hodnota rovnice výrobných strát je priamo úmerná veľkosti redukcie výroby. Bežne sa využíva hodnotenie dopadu vo forme straty (v tis. €) v hodinách.

Tu sa dostávame k spoločným prvkom a príbuznemú prístupu ako pri BCMS, kde sa tiež definujú hraničné (tolerovateľné) časy v hodinách.

V BCMS je jedným z hlavných krokov definovanie MTO.
MTO (Maximum Tolerable Outage) – maximálne akceptovateľná doba výpadku vstupu, pri zohľadnení skladových zásob. Pri prekročení času MTO dochádza k zastaveniu alebo obmedzeniu procesu. Viac informácií >>>

Prepojenie RCM a BCMS by malo zabezpečiť komplexnú pripravenosť organizácie a jej zariadenia na zvládnutie incidentu. Zjednotenie hodnôt MTO (BCMS) a RVS (RCM) je tiež dôležité z pohľadu jasného definovania potrieb užívateľa zariadenia (majiteľa procesu).

30. júna 2011 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *