Pojmy a skratky

ALE (Annual Lost Expectancy) – hodnota ALE je informácia o predpokladanej ročnej finančnej strate, v prípade vzniku incidentu.

BCMS (Business Continuity Management System)
– systém riadenia kontinuity činností.

BCP (Business Continuity Plan) – plán kontinuity a obnovy.
* plán kontinuity a obnovy procesu obsahuje kľúčové informácie o procese a postupy smerujúce k zaisteniu kontinuity výstupov a obnove procesu.

BS 25999 – britský štandard pre Business Continuity Management System (nahradil PAS 56).

BSi (British Standards Institution) – britský normalizačný inštitút, ktorý je britský národný normalizačný orgán a zástupca ISO vo Veľkej Británii.

BIA (Business Impact Analysis) – analýza dopadov.

Incident – je akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať za následok stratu.

LBC (Level of Business Continuity) procesu – určuje minimálnu úroveň funkčnosti procesu po jeho obnovení v prípade jeho predchádzajúceho prerušenia (napríklad z dôvodu zlyhania zariadenia).

MTO (Maximum Tolerable Outage) procesu – určuje maximálne akceptovateľnú dobu výpadku procesu (činnosti), ktorú je spoločnosť ešte ochotná tolerovať.
To znamená, že proces musí byť obnovený predtým, ako nastane pre spoločnosť neprijateľný (neakceptovateľný) následok / dopad (napr. neakceptovateľná finančná strata, odchod klientov ku konkurencii, poškodenie dobrého mena v médiách, a pod.)

RTO (Recovery Time Objective) procesu – určuje, ako rýchlo je spoločnosť schopná (musí/je efektívne) proces znovu obnoviť na požadovanú úroveň (LBC).
RTO by malo vždy kratšie, resp. rovné ako je stanovené MTO.

SLA (Servis Level Agreement) – úroveň zmluvného zabezpečenia služieb.

Záložná lokalita (Alternate Site) – miesto, kde sú, počas incidentu, dočasne vykonávané hlavné, alebo dôležité procesy a činnosti. Pojem sa bežne uvažuje v súvislosti s technológiou a administratívou.

17. júla 2011 od Martin Kašša
Kategória: FAQ | Tag: , , , , , , , , , | Napíš odkaz

Napíšte komentár

Vyžadované polia sú označené *