ISO 22301:2019

Aktuálna verzia normy reaguje na zmeny a situáciu vo svete riadenia “biznis kontinuity”. Je zaujimavosťou, že napriek globálnym trendom a narastajúcemu počtu hrozieb, ktoré reálne môžu ohroziť biznis, bolo podľa ISO 22301 certifikovaných len niečo cez 1000 organizácií. Pre porovnanie. Počet organizácií ktoré majú certifikovaný systém podľa 9001 je takmer 900 000, a podľa 27001 takmer 30 000. 

Nová revizia ISO 22301 bola publikovaná v októbri 2019.

Prechodové obdobie je štandardné 3 roky, to znamená, že po 30.10.2022 nebudú platné certifikáty podľa ISO 22301:2012.

Štruktúra normy je v súlade s novými pokynmi Annex SL. (ISO 22301:2012 bola prvá norma publikovaná v jednotnej štruktúre 10 kapitol, ktorý využívajú moderné ISO normy).

Najvýznamnejšie zmeny, ktoré nová revízia prináša:

  1. Požiadavky sú jasnejšie definované, neboli pridané nové požiadavky.
  2. Väčšina “biznis kontinuity” požiadaviek je sústredená v kapitole 8.
  3. Zmeny štruktúry kapitoly 8 (dostránenie duplicít, zjednodušenie terminológie, dôraz na väčšiu konzisteniciu systému).
  4. Pridaná kapitola 6.3 Plánovanie zmien BCMS.
  5. BIA – Prioritizácia aktivít zameraných na poskytovanie produktov a služieb (8.2.2 f)
  6. Pridané riešenia k Stratégii na zabezpečenie kontinuity podnikania. Každá stratégia môže byť vytvorená z jedného, alebo viacerých „riešení“. (8.3.1)
  7. Upravené požiadavky týkajúce sa BCP, reakcie, cvičení (aj s dôrazom na spoluprácu tímu) (8.4.-5.)
  8. Hodnotenia spôsobilostí kontinuity činnosti príslušných partnerov a dodávateľov (8.6. c)
  9. Kto by mal vykonávať monitorovanie a meranie. (9.1)

Aby sme teda situáciu zhrnuli.

Zmeny sú zamerané najmä na vyjasnenie štruktúry budovaných BCMS a praktickú použiteľnosť spracovaných riešení.

použité zdroje:
ISO

10. apríla 2020 by Martin Kašša
Categories: Čo je to BCMS ? | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *